جلد سند

جلد سند

جلد سند

با خرید امکان مسکونی ، تجاری و … سندی رسمی به خریدار عرضه می گردد که محافظت از آن باید به درستی انجام گردد .
انواع سند از نظر اعتبار قانونی را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد :
سند رسمی: سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند .
سند عادی: به اسنادی غیر از اسناد مذکور ، سند عادی گفته می شود به عبارت دیگر، سند عادی عبارت است از سندی که از جانب اشخاص غیررسمی بدون دخالت مأمورین رسمی تنظیم شده و تابع تشریفات خاص نباشد
جلد سند تولید شده irjeld در طرح و رنگ بندی متنوع عرضه می شود .